ناسا از فضا گیاهان اقیانوس قطبی را مطالعه می‌کند

ناسا

ناسا از فضا و به‌ کمک سیستم لیدار، زندگی گیاهی در اقیانوس‌های قطبی را مطالعه‌ می‌کند. بیشتر بخوانید دربارهناسا از فضا گیاهان اقیانوس قطبی را مطالعه می‌کند